Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»

Στόχος προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» θα διαθέσει – με τη μορφή επιχορηγήσεων και επιστρεπτέων ενισχύσεων μέσα από το Ταμείο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» καθώς και με τη μορφή της συγχρηματοδότησης – κοντά στα 300 εκατ. € από το ΕΣΠΑ και θα κινητοποιηθούν συνολικά, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, περισσότερα από 400 εκατ. € για την πραγματική οικονομία. Οι ωφελούμενοι αναμένεται να προσεγγίσουν τις 40.000 κατοικίες.

Σκοπός της σύστασης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου είναι η στήριξη παρεμβάσεων που στοχεύουν στην ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση κατοικιών, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας κλπ ώστε να μειωθεί η κατανάλωση της πρωτογενούς ενέργειας.

Κατά την πορεία υλοποίησης της πράξης, και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες χρηματοδότησης των ενεργειακών παρεμβάσεων στον οικιακό τομέα και το στόχο επίτευξης της μέγιστης δυνατής μόχλευσης των αρχικά διαθέσιμων πόρων, στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου μπορούν να επενδυθούν πόροι από άλλες εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης (ιδιωτικές, ευρωπαϊκές, εθνικές κ.α.).

Η προκήρυξη του προγράμματος, αναμένεται στo α΄τρίμηνο του 2017. Η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων από όλους τους εμπλεκόμενους συμπεριλαμβανομένων των πολιτών.

Τα βασικά στοιχεία του προγράμματος που το διαφοροποιούν σημαντικά από την προηγούμενη εφαρμογή του

 • Υπάρχουν περισσότερες εισοδηματικές κατηγορίες επιδότησης. Αν και το οικογενειακό και ατομικό εισόδημα παραμένει το βασικό κριτήριο για την κατάταξη σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης, προστίθεται η παράμετρος των προστατευόμενων μελών, δηλαδή όσο περισσότερα είναι τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το ποσοστό επιχορήγησης με μέγιστο το 70%.
 • Υψηλότεροι στόχοι εξοικονόμησης ενέργειας μέσω πιο ολοκληρωμένων παρεμβάσεων.
 • Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία είναι 25.000 ευρώ .
 • δεν είναι υποχρεωτική η δανειοδότηση από τράπεζες. Με αυτόν τον τρόπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν μόνο ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό με την επιχορήγηση προκειμένου να συμπληρώσουν τον προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών
 • θα γίνει επικαιροποίηση των τρεχουσών τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται (για το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις), ώστε να αντανακλούν καλύτερα την αγορά και να αποφεύγονται φαινόμενα υπερτιμολογήσεων Τα επιλέξιμα προϊόντα καθώς και οι αντίστοιχες τιμές αυτών θα επικαιροποιηθούν και θα αναλυθούν περαιτέρω, ώστε να
 • Θα υπάρχει δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για την προετοιμασία της αίτησης, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πιστοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις παρεμβάσεις
 • Θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας.
 • Η νέα πρόταση υλοποίησης λαμβάνει υπόψη και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια. Ο συνδυασμός επιχορήγησης και επιστρεπτέας ενίσχυσης κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 50:50.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά επένδυση

Επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων: 80.000 € – 400.000 €, που θα εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Ποιά έργα θα ενισχυθούν; Επιλέξιμα προς χρηματοδότηση είναι έργα, τα οποία περιλαμβάνουν δράσεις για:

1. τη δημιουργία και την ανάπτυξη του ΦΚ του ΣΣ, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

 • η δημιουργία ή βελτίωση της υποδομής του ΦΚ (κτιριακών, εξοπλισμού, ΤΠΕ, κ.α.)
 • η χρηματοδότηση ενεργειών (εκπόνηση μελετών, διοργάνωση ημερίδων και ενεργειών επιμόρφωσης, συμμετοχή σε εκθέσεις, υλοποίηση ιστοσελίδας ΦΚ και υλοποίηση λοιπών ενεργειών προώθησης του ΣΣ,

2. την ανάπτυξη των ΜΜΕ του ΣΣ, όπως (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά)

 • η δημιουργία κοινών υποδομών- κτιριακών και εξοπλισμού παραγωγής, τυποποίησης, ΕΤΑΚ, logistics, θερμοκοιτίδας από το ΦΚ κ.α.
 • η ανάπτυξη και λειτουργία κοινών υπηρεσιών όπως προμηθειών, marketing, πωλήσεων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από το ΦΚ κ.α.
 • η ενίσχυση δράσεων ενδυνάμωσης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάπτυξη του ΣΣ από το ΦΚ (δράσεις κατάρτισης, κ.α.).
 • η ενίσχυση δράσεων διεύρυνσης των αγορών και της εξωστρέφειας των μελών του ΣΣ από το ΦΚ (συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.α.).
 • η από κοινού ανάπτυξη νέων κοινών ή συμπληρωματικών προϊόντων, μεθόδων επεξεργασίας, καινοτομικών ή μη, κατά μήκος της αλυσίδας αξίας στο πλαίσιο συνεργατικών έργων μεταξύ των μελών του ΣΣ ή μελών του ΣΣ και του ΦΚ.

Τα σχέδια δράσης που θα υποβληθούν για χρηματοδότηση θα περιλαμβάνουν υποχρεωτικά έργα τύπου ii και προαιρετικά έργα τύπου i.

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει στο ποσό των 22,5 εκατ. Ευρώ δημόσιας δαπάνης (κρατική ενίσχυση).