Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Γραμματέας Ανώτερων και Ανώτατων Στελεχών

Τι είναι ο Γραμματέας Ανωτέρων και ανωτάτων Στελεχών;

Ο «Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών» είναι το ειδικευμένο στέλεχος, που διαθέτει τις απαιτούμενες τεχνικές, ανθρώπινες και επιχειρησιακές δεξιότητες για τη γραμματειακή υποστήριξη μιας επιχείρησης, βιομηχανίας, φορέα ή οργανισμού προκειμένου αυτοί να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Το στέλεχος αυτό απολαμβάνει πλήρη εμπιστοσύνη από τα διευθυντικά στελέχη, ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί αυτόνομα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οργανωτική και διοικητική λειτουργία της επιχείρησης.

Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο «Γραμματέας Ανωτέρων και Ανωτάτων Στελεχών» είναι θα σε θέση να:

 κάνει σωστή χρήση όλων των μηχανών γραφείου,

 συντάσσει, να δακτυλογραφεί (χρήση Η/Υ) και διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη ελληνική και αγγλική αλληλογραφία, εκθέσεις, αναφορές και κάθε είδους έντυπα,

 ταξινομεί και αρχειοθετεί εισερχόμενα και εξερχόμενα έγγραφα,

 χειρίζεται τις δημόσιες σχέσεις της επιχείρησης,

 επιδιώκει ανάλογα με τη θέση του/της στην επιχείρηση την επίτευξη των στόχων αυτής με σχεδιασμό και καθοδήγηση των δραστηριοτήτων των άλλων υπαλλήλων,

 οργανώνει και διεκπεραιώνει ταξίδια, συναντήσεις, συσκέψεις, συνεντεύξεις ανώτερων στελεχών κ.α.

 παρακολουθεί και τηρεί ημερολόγιο καθημερινών δραστηριοτήτων, ευχετηρίων, προσκλήσεων κτλ. των στελεχών αυτών.

Το άτομο αυτό πρέπει, επίσης, να είναι ικανό να χειρίζεται, αυτόνομα και υπεύθυνα, θέματα σχετικά με την οργάνωση και αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης μιας επιχείρησης, να αντιμετωπίζει θετικά κάθε είδους συμπεριφορά πολιτών/πελατών, προϊσταμένων και εσωτερικών ή εξωτερικών συνεργατών, και να προσαρμόζεται στο συνεχώς μεταβαλλόμενο διοικητικό, οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες της προϊσταμένης αρχής.

Επαγγελματικά δικαιώματα / Επαγγελματική αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε κάθε είδους επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα.

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Οι απόφοιτοι της σχολής αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το δίπλωμα είναι ισότιμο του Δημοσίου τόσο της Ελλάδας όσο και όλων των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό στο δημόσιο τομέα (Π.Δ. 50 ΦΕΚ 39, 5/3/2001).

Μαθήματα

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΦΟΡΟΛ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
 • ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (Η/Υ)

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τομέα Διοίκηση & Οικονομία