Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Κρατική αναγνώριση / Τίτλοι σπουδών / Πιστοποιήσεις

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων του ΙΕΚ

Οι απόφοιτοι της σχολής μας αποκτούν πιστοποιημένο Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητάς τους, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατοχύρωση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων.

Το πτυχίο είναι ισότιμο του Δημοσίου, απονέμεται από το Υπουργείο Παιδείας μετά από Εξετάσεις που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για διορισμό στον Δημόσιο Τομέα με μοριοδότηση 150 μονάδων (ΠΔ 50/27.2.2001 ΦΕΚ 39τ.Α/5.3.2001).

Δια Βιου Μαθηση

Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Κε.Δι.Βι.Μ 2

Οι καταρτιζόμενοι των σεμιναρίων επαγγελματικής κατάρτισης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Ευρωπαϊκή Πρόοδος, αποκτούν βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου, η οποία υπογράφεται από τη Διεύθυνση του εκπαιδευτικού φορέα.

Η βεβαίωση αποτελεί αναγνωρισμένο αποδεικτικό παρακολούθησης σεμιναρίου προς κάθε φορέα και για κάθε νόμιμη χρήση, καθώς φέρει το κύρος της υπογραφής από αδειοδοτημένο πάροχο επαγγελματικής κατάρτισης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.