Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ποσοστό / ποσό επιχορήγησης

Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100%, για επιχειρηματικά σχέδια από 15.000€ έως 60.000€.

Στόχος προγράμματος

Στοχεύει στην δημιουργία / στήριξη πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι (ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής)

 • Κατηγορία Δικαιούχων Α:Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Κατηγορία Δικαιούχων Β: Υφιστάμενες ατομικές επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες (ποια επαγγέλματα επιδοτούνται)

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που θα ενισχυθούν θα είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Πολιτιστικές & Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Υλικά / Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία-Φάρμακα.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι δαπάνες που θα επιχορηγηθούν θα είναι οι ακόλουθες:

 • Επαγγελματικός, παραγωγικός εξοπλισμός & γενικός εξοπλισμός.
 • Λειτουργικά έξοδα (ενοίκιο, ασφαλιστικές εισφορές, ΔΕΗ, φυσικό αέριο, ΕΥΔΑΠ κλπ.)
 • Αναλώσιμα και πρώτες ύλες
 • Μισθολογικό κόστος υπαλλήλου
 • Αμοιβές Συμβούλων, δαπάνες προβολής & προώθησης κ.α.

Διάρκεια υλοποίησης

24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει στο ποσό των 70 εκατ. Ευρώ δημόσιας δαπάνης (κρατική ενίσχυση).