Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Πιστοποίηση γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013 όλοι οι επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων υποχρεούνται να κατέχουν το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης από τις 26 Νοεμβρίου 2015 και μετά, προκειμένου να προμηθεύονται νόμιμα τα γεωργικά φάρμακα.

Με την ΚΥΑ 8197/90290/22-7-2013 (ΦΕΚ 1883/Β/2013) των υπουργών Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει θεσπιστεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων (σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ).

H έννοια του “επαγγελματία χρήστη γεωργικών φαρμάκων” δεν ταυτίζεται απαραίτητα με τον “κατά κύριο επάγγελμα αγρότη”. Επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων είναι αυτός που παράγει αγροτικά προϊόντα με σκοπό την πώληση σε τρίτους, ακόμα και αν έχει άλλο κύριο επάγγελμα.

[dt_sc_hr_medium]

Διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων αποκτάται με τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις.

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» είναι κέντρο εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων.

 

Παράβολο εξετάσεων:

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει παράβολο στο ΥΠ.Α.Α.Τ. το οποίο σύμφωνα με την τροποποιητική ΚΥΑ (2/1/2015) ορίστηκε:

[dt_sc_fancy_ol style=”lower-alpha” variation=”blueturquoise”]

 1. 25 ευρώ για την περίοδο μέχρι 31 Μαρτίου 2015.
 2. 50 ευρώ για την περίοδο από 1 Απριλίου έως 31 Αυγούστου 2015.
 3. 100 ευρώ από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 και μετά.

[/dt_sc_fancy_ol]

Σε επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο ενημερωθήκαμε ότι έχει ζητηθεί παράταση για το παράβολο των 25 ευρώ. Το τελικό ΦΕΚ για τη διαδικασία των εξετάσεων δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί και η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΥΠ.Α.Α.Τ δεν έχει ακόμα ενεργοποιηθεί.

[dt_sc_hr_invisible]

Τρόπος διεξαγωγής εξετάσεων

Οι εξετάσεις διεξάγονται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΥΠ.Α.Α.Τ. όπου ο ενδιαφερόμενος καλείται να απαντήσει σε πενήντα (50) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσα σε ορισμένο χρόνο. Για τη χορήγηση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος πρέπει να απαντήσει σωστά σε τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ερωτήσεις. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται άμεσα για τον αριθμό των ερωτήσεων που απάντησαν σωστά και για τη χορήγηση ή μη του πιστοποιητικού.

[dt_sc_hr_medium]

Προγράμματα Κατάρτισης

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης «Ευρωπαϊκή Πρόοδος» διοργανώνει σεμινάρια κατάρτισης προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις και παράλληλα να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων.

Το πρόγραμμα κατάρτισης τηρεί τις προδιαγραφές που ορίζει η Διεύθυνση Προστασία Φυτικής Παραγωγής (Τμήμα Φυτοπροστατευτικών και Βιοκτόνων Προϊόντων) του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το περιεχόμενο της κατάρτισης διαμορφώνεται ως ακολούθως:

[dt_sc_fancy_ul style=”rounded-plus” variation=”blueturquoise”]

 • Γενική κατάρτιση, η οποία αφορά στη νομοθεσία που διέπει τα γεωργικά φάρμακα και τη χρήση τους, τους κινδύνους από την ύπαρξη των παράνομων προϊόντων φυτοπροστασίας και τις μεθόδους αναγνώρισης τέτοιων προϊόντων καθώς και την τήρηση αρχείου για κάθε χρήση γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
 • Κίνδυνοι των γεωργικών φαρμάκων:
  • Πηγές κινδύνου και κίνδυνοι που συνδέονται με τα γεωργικά φάρμακα και τους τρόπους εντοπισμού και ελέγχου αυτών.
  • Μέτρα ελαχιστοποίησης των κινδύνων για τον άνθρωπο, τους οργανισμού που δεν αποτελούν στόχο και για το περιβάλλον: ασφαλείς εργασιακές πρακτικές για την αποθήκευση, το χειρισμό και την ανάμειξη γεωργικών φαρμάκων.
  • Προσεγγίσεις με βάση τον κίνδυνο, που λαμβάνουν υπόψη τις τοπικές υδρολογικές παραμέτρους για την απόκτηση ύδατος, όπως το κλίμα, οι τύποι εδάφους και καλλιεργειών και το γεωγραφικό ανάγλυφο.
  • Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος και των υδάτινων πόρων σε περίπτωση τυχαίας διαρροής, μόλυνσης και ακραίων καιρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κίνδυνο απόπλυσης γεωργικών φαρμάκων.
  • Τεχνικά μέσα παρακολούθησης της υγείας και πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για την αναφορά κάθε περιστατικού ή υποψίας περιστατικού.

  [/dt_sc_fancy_ul]

 • Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία.
 • Εξοπλισμός εφαρμογής.

 

[dt_sc_icon_box_colored fontawesome_icon=’thumbs-o-up’ title=’Επιτύχετε στις εξετάσεις’ bgcolor=’#0facce’ ]

Η παρακολούθηση προγράμματος κατάρτισης δεν είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, αλλά κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο υποψήφιος να προετοιμαστεί κατάλληλα και να επιτύχει στις εξετάσεις.

[dt_sc_button link=”https://europeanprogress.gr/contact/” size=”small” target=”_blank”]Επικοινωνηστε μαζι μας[/dt_sc_button]
[/dt_sc_icon_box_colored]