Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΦΕΤ

Περιγραφή προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» απευθύνεται σε κάθε άτομο μιας επιχείρησης τροφίμων που έρχεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε επαφή με τα τρόφιμα (σε όλα τα στάδια, όπως της Παραγωγής ή Μεταποίησης ή Διακίνησης ή Διάθεσης/Πώλησης κτλ). Το άτομο αυτό χαρακτηρίζεται ως “απλός χειριστής τροφίμων”.

 

Σκοπός του προγράμματος.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τον καταρτιζόμενο σε θέματα στοιχειώδους υγιεινής των τροφίμων, έτσι ώστε αυτός κατά την εξάσκηση των καθηκόντων του αφ’ ενός μεν να μην αποτελεί μέσο διακινδύνευσης της ασφάλειας των παραγομένων προϊόντων, αλλά επίσης ούτε με τις ενέργειές του να την θέτει σε κίνδυνο. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η διασφάλιση της ποιότητας, της παραγωγής ασφαλών προϊόντων για την προστασία των πολιτών και της δημόσιας υγείας, μέσω της αποτελεσματικής και κατάλληλης εκπαίδευσης των εργοδοτών και εργαζομένων, ενώ παράλληλα αυξάνεται η ποιότητα και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, όπου μέσω της πιστοποίησης που λαμβάνουν στο τέλος του Προγράμματος Εκπαίδευσης, έχουν την δυνατότητα να την χρησιμοποιήσουν ακόμα και στην προβολή τους.

 

Σχετική νομοθεσία.

Η υποχρέωση παρακολούθησης του εν λόγω σεμιναρίου, απορρέει βάση των κείμενων Υγειονομικών Διατάξεων του ΕΦΕΤ (ΥΑ 14708, ΦΕΚ 1616/2007).

 

Περιεχόμενο Προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης και αρχές του HACCP που σχετίζονται με την εφαρμογή του. Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

[dt_sc_fancy_ul style=”tick” variation=”avocado”]

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων.
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών.
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους.
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων.
  • Το Εργασιακό Περιβάλλον.
  • Πρακτικές καθαρισμού.
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών.
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων.

[/dt_sc_fancy_ul]

Διάρκεια προγράμματος / επίπεδο προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών. Το πρόγραμμα αφορά στο επίπεδο 1.

Το κόστος του Προγράμματος δύναται να είναι επιδοτούμενο από το ΛΑΕΚ. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα γίνεται με τηλεφωνική συμμετοχή μέσω απλών διαδικασιών.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στα σεμινάρια πρέπει να συμπληρώσει σχετική αίτηση, την οποία μπορεί να προμηθευτεί από την Ευρωπαϊκή Πρόοδο (ή από εδώ).