Νέο Πρόγραμμα Voucher με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων  Ανέργων Νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

 

Η Πράξη αποσκοπεί στη συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση, πρακτική και πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων 3.000 ανέργων νέων, ηλικίας 18-24 ετών σε αντικείμενα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και ο εφοδιασμός τους με τις κατάλληλες γνώσεις και μεθοδολογίες  ώστε να ενταχθούν/επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

 

Δυνητικά ωφελούμενοι (άνεργοι).

Οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος θα είναι:

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους(24 έτη και 364 ημέρες)
  • Να είναι άνεργοι, δλδ εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής/Δευτεροβάθμιας/ Μεταδευτεροβάθμιας (δημόσιας ή ιδιωτικής, τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης) /Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/ φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής (23/02/2018).

 

Οικονομικές απολαβές ανέργων (εκπαιδευτικό επίδομα).

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) των ανέργων θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.471,60 ευρώ.

 

Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

 

  • Πρόγραμμα θεωρητικής  κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών. Οι ειδικότητες κατάρτισης που θα εκπαιδευτούν οι ωφελούμενοι είναι οι εξής:

-Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Δικτύων

-Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

-Ειδικός Σχεδιασμού Ιστοσελίδων & Εφαρμογών

-Προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

-Τεχνικός ασφαλείας Συστημάτων Πληροφορικής

 

Ο κάθε ωφελούμενος παρακολουθεί μια από τις παραπάνω ειδικότητες.

 

  • Πρόγραμμά πρακτικής άσκησης διακοσίων εξήντα (260) ωρών. Οι ώρες της πρακτικής άσκησης υλοποιούνται σε επιχειρήσεις που σχετίζονται με τα αντικείμενα κατάρτισης σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

 

 

Καταλυτική ημερομηνία συμμετοχής των υποψηφίων, προσκομίζοντας αίτηση και δικαιολογητικά στον φορέα μας έχει ορισθεί  η  2/3/2018.

 

 

Περισσότερες πληροφορίες.

Τα γραφεία τις εταιρείας μας είναι ανοιχτά καθημερινά προκειμένου να σας ενημερώσουν αναλυτικά για τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας μας:

Τηλέφωνα: 2811 103135 & 136

Φαξ: 2811 118000

Email: [email protected]

Ιστοσελίδα: www.europeanprogress.gr

Διεύθυνση: Γερουλάνου 4 (πάροδος Λ. Κνωσού), ΤΚ 71409.