Καλέστε μας :2811 103 135 - 2811 103 136
Γερουλάνου 4, Ηράκλειο Κρήτης

Uncategorized

 1. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.
 2. Αντίγραφο τίτλου σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις ακόλουθες:

2.1 Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Υποχρεωτικής και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

 • Να είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα) ή
 • Λυκείου ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών

2.2 Για την κατηγορία «Απόφοιτοι Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ΑΕΙ/ ΤΕΙ» :

 • Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΙΕΚ (ή άλλου ισοδύναμου/ισότιμου τίτλου σπουδών) ή τίτλου σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης (ΑΕΙ/ΤΕΙ) της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 1. Εκκαθαριστικό της Εφορίας ατομικό ή οικογενειακό του Φορολογικού Έτους 2015 (δλδ για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 1/1/2015 έως 31/12/2015).
 2. Αντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου.
 3. Για την τεκμηρίωση παλαιότερης εργασιακής εμπειρίας, απαιτείται Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης. Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα μπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας.
 4. Σε περίπτωση Ατόμου με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε ποσοστό 50% και άνω και με ικανότητα για εργασία, απαιτείται η προσκόμιση:
 • κάρτας του ΟΑΕΔ στην οποία δηλώνεται η εγγραφή του ανέργου στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για ΑμεΑ ή
 • Απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας (επακριβώς προσδιορισμένο), το οποίο απαραίτητα θα πρέπει να είναι 50% και άνω, καθώς και η ικανότητά του για εργασία.
 1. Σε περίπτωση Ύπαρξης Προστατευόμενου/ων Τέκνου/ων ΑΜΕΑ (ανηλίκων ή/και ενηλίκων) 67% και άνω, απαιτείται η προσκόμιση:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και

β) ιατρική γνωμάτευση σε ισχύ από την αρμόδια Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας για την πιστοποίηση του ποσοστού αναπηρίας του εξαρτώμενου τέκνου.

 1. Για όσους ήταν «Ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος αλληλεγγύης (πρώην ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα)», απαιτούνται:
 • έγγραφο, που αναφέρεται ως «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ», εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας και εγκρίνει την ένταξη του ωφελούμενου στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

 

 1. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι μαθητής/τρια, σπουδαστής/τρια ή φοιτητής/τρια. Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.
 2. Υ/Δ του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται: «δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας ή κατάρτισης σε δεξιότητες ΤΠΕ που οδηγεί σε πιστοποίηση». Για να κατεβάσετε την Υπεύθυνη δήλωση πατήστε εδώ.
 3. IBAN τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο ο άνεργος θα είναι αποκλειστικός ή πρώτος δικαιούχος.

[printfriendly]