Στις 1 Δεκεμβρίου 2016, προκηρύχτηκε το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση Ανέργων 29-64 ετών σε κλάδους αιχμής». Πρόκειται για το αναθεωρημένο πρόγραμμα επιταγής κατάρτισης και απασχόλησης, Voucher 29-64 ετών, το οποίο είχε ανακληθεί στα τέλη του περασμένου Μαΐου.

Στόχος προγράμματος

Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών θα υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μείωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους.

Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή σε 23.000 άνεργους, 29-64 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης σε κλάδους που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο της δράσης.

Δυνητικά ωφελούμενοι (άνεργοι)

Οι δυνητικά ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει :

  • Να είναι άνεργοι, δηλαδή να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1953 έως και 31.12.1987.
  • Να είναι κάτοχοι τίτλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριταξίου Γυμνασίου, για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα), Λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ
  • Οι άνεργοι δεν επιτρέπεται να παρακολουθούν ή να έχουν παρακολουθήσει άλλο συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ πρόγραμμα κατάρτισης κατά το τελευταίο δίμηνο που προηγείται της υποβολής της αίτησης συμμετοχής στην παρούσα Πρόσκληση, εξαιρουμένων προγραμμάτων κατάρτισης σε ΤΠΕ.

 

Για να δείτε τα Δικαιολογητικά πατήστε ΕΔΩ.

Οικονομικές απολαβές ανέργων (εκπαιδευτικό επίδομα)

Το Εκπαιδευτικό Επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) των ανέργων θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 2.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων (επίδομα θεωρητικής κατάρτισης 600 ευρώ και επίδομα πρακτικής άσκησης 2.000 ευρώ).

Κλάδοι στους οποίους θα απασχοληθούν και καταρτιστούν οι άνεργοι

Οι κλάδοι στους οποίους θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση, θα είναι ακόλουθοι:

Εμπόριο, Logistics, Έργα υποδομής και Τεχνικά επαγγέλματα, Τουρισμός, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Περιβάλλον-Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων, Τρόφιμα-Ποτά, Ενέργεια, Βιομηχανία και Αγροτικός Τομέας.

Το πρόγραμμα παρέχει κατάρτιση σε 59 διαφορετικές ειδικότητες των προαναφερθέντων κλάδων. Για να δείτε τα ειδικότητες πατήστε εδώ.

Περιεχόμενο προγράμματος κατάρτισης

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθεί μία δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών σε ειδικότητα ενός από τους κλάδους αιχμής που προαναφέρθηκαν.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη με στόχους: α) την επιλογή του προγράμματος κατάρτισης που θα παρακολουθήσουν οι ωφελούμενοι με βάση το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ, τις δεξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους β) την κατάλληλη σύζευξη του προφίλ των ωφελουμένων με διαθέσιμες θέσεις πρακτικής στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις γ) την προετοιμασία των ανέργων για την μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης πρακτικής άσκησης αλλά και ευρύτερα στην αγορά εργασίας και της ένταξης / επανένταξής τους σε αυτήν δ) την παρακολούθηση και υποστήριξη των ωφελουμένων κατά την υλοποίηση της πρακτικής τους άσκησης και ε) τη μετατροπή της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, όπου είναι δυνατό.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.
  • Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας πεντακοσίων (500) ωρών, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους 5 μήνες. Αποκλειστικά για τα προγράμματα κατάρτισης σε ειδικότητες του Αγροτικού Τομέα η πρακτική άσκηση δύναται να διεξαχθεί σε επιχειρήσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
  • Προοπτική παραμονής του ανέργου στην επιχείρησης μετά το πέρας του προγράμματος. Σε περίπτωση που ο άνεργος προσληφθεί από την επιχείρηση μετά το τέλος της πρακτικής άσκησης, για 6 επί πλέον μήνες, η επιχείρηση θα επιδοτηθεί για την πρόσληψή του.

 

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στις επιχειρήσεις να απασχολήσουν προσωπικό μέσω πρακτικής άσκησης έως πέντε (5) μήνες.

Μετά την επιδοτούμενη εργασία/πρακτική άσκηση (στην οποία πληρώνεται και ο μισθός και οι εργοδοτικές εισφορές από το πρόγραμμα), για όσες επιχειρήσεις το επιθυμούν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας.
Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που δικαιούται η επιχείρηση σας, εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων της (με μισθωτή σχέση εργασίας ΙΚΑ). Ο αριθμός τους καθορίζεται σε αντιστοιχία με τον αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης και είναι κατ’ ανώτατο όριο σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Αριθμός Απασχολούμενων Μέγιστος Αριθμός Ανέργων για πρακτική άσκηση
0 έως 4 Έως 1 άτομο
Από 5 και πάνω Ίσος με το 30% του αριθμού των απασχολουμένων*